Գլխավոր » Մեր մասին

Մեր մասին

[:hy]ԵՊՀ «Ռազմավարական հետազոտությունների ԳՀ լաբորատորիան» ստեղծվել է 2014 թ.:

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները

 • Ներքին և արտաքին միջավայրում հակահայկական քարոզչության հիմ–նական ուղղությունների և թեզերի ուսումնասիրություն և հակաքարոզչության կազմակերպում,
 • Թուրքական և ադրբեջանական քարոզչության ռազմավարական նպատակների, ուղղությունների, քարոզչական թեզերի ուսումնասիրում և հակազդման համալիր միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրականացումԻնֆորմացիոն ներքին հոսքերի մշտադիտարկում, ինֆոգեն վտանգների բացահայտումը և դրանց դեմ պայքարի մեթոդոլոգիայի մշակում,
 • Հասարակության մոտ սոցիալական (հատկապես ազգային անվտանգության տեսակետից վտանգ ներկայացնող) դիրքորոշումների ձևավորման աղբյուրների, մեխանիզմների և տարածման ճանապարհների ուսումնասիրություն, հակազդման մեխանիզմների մշակում,
 • Հայկական ինքնության ձևավորման հարցում լրատվամիջոցների դերի ուսումնասիրություն
 • Արցախի և արցախյան հիմնախնդրի, բանակի, հայրենիքի, պետության և այլ պետականապահպան միավորների հետ կապված հասարակությունում առկա սոցիալական դիրքորոշումների ուսումնասիրություն,
 • ԶԼՄ-ների միջոցով սոցիալական դիրքորոշման ձևավորման մեխանիզմների, դրանց կառուցվածքի, առաջացման և փոփոխման նախապայմանների ուսումնասիրումը և զանգվածային հաղորդակցության միջոցների ազդեցության և դրա հնարավոր հետևանքների ուսումնասիրումը:

Արդիականությունը

Այսօր մեր ազգային ինքնության պահպանման, ազգային անվտանգության և հայոց պետականության բնականոն կենսագործունեության կարևորագույն բաղադրիչներից և գրավականներից մեկը Հայաստանի (ՀՀ+ԼՂՀ) և հայ հասարակության տեղեկատվական-հոգեբանական անվտանգության ապահո–վումն է: Այդ առումով կենսական նշանակություն ունեն տեղեկատվական-հոգեբանական անվտանգության ճիշտ կազմակերպումը, ներքին և արտաքին ինֆորմացիոն հոսքերի վերլուծությունը, բացահայտ և քողարկված ինֆոգեն վտանգների բացահայտումը, հակաքարոզչության մշակումը և իրականացումը, ԶԼՄ-ների միջոցով սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման և փոփոխման միջոցների, ինչպես նաև զանգվածային հաղորդակցության միջոցների ազդեցության և դրա հնարավոր հետևանքների ուսումնասիրությունները: Այս առումով ԵՊՀ Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը ծրագրում է իրականացնել ազգային և տեղեկատվական-հոգեբանական անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանի առջև ծառացած հիմնախնդիրների համակողմանի համալիր հետազոտություններ և նպաստել Հայաստանի և հայ հասարակության տեղեկատվական-հոգեբանական անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը:
Նպատակները եւ խնդիրները

«Ռազմավարական հետազոտությունների ԳՀ լաբորատորիայի» գործունեության առանցքային խնդիրներն են.

• Վերոնշյալ ուղղություններով գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների իրականացումը,
• Ինֆոգեն վտանգների բացահայտմանն ուղղված գիտական մեթոդոլոգիայի մշակումը և կիրառումը տեղեկատվական տիրույթում,
• Ազգային անվտանգության տեսակետից արատավոր դիրքորոշումների ձևավորման, տարածման ճանապարհների ուսումնասիրումը և հակազդման մեխանիզմների մշակումը,
• Հայկական ԶԼՄ-ների բովանդակային քաղաքականության, դրա դրսևորումների և հասարակության վրա ունեցած հետևանքների գիտական հետազոտումը,
• Լրատվամիջոցների ազդեցությամբ սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման մեխանիզմների և փոփոխման հնարավորությունների և ուղիների ուսումնասիրումը,
• Կատարված հետազոտությունների շրջանակներում համագործակցության հաստատումը ինչպես լրատվամիջոցների, այնպես էլ համապատասխան պետական կառույցների հետ (նաև Արցախում)` հետազոտությունների ընթացքում ստացված արդյունքները լայնորեն կիրառելի դարձնելու նպատակով,

ԵՊՀ Ռազմավարական հետազոտությունների ԳՀ լաբորատորիայի գիտական ղեկավար`
Ալվինա Սամվելի Աղաբաբյան

Լաբորատորիայի աշխատակիցներ`

Վահրամ Գևորգի Միրաքյան, ավագ գիտ. աշխատող,

Էդգար Արմենի Էլբակյան, լաբորանտ,

Սիրանուշ Սերոժի Մելիքյան, լաբորանտ[:en]«The Scientific Laboratory for Strategic Research» has been founded in 2014.

Main research areas

 • Research of the main directions and theses of the anti-Armenian propaganda in internal and external environment and organizing of anti-propaganda,
 • Monitoring of internal information flows, disclosure of infogeneous risks and development of a fighting methodology against them,
 • Research of the sources, mechanisms and propagandation paths of formation of attitude (especially from the viewpoint of national security risk), elaboration of counteracting mechanisms,
 • Study of the media’s role in the formation of the Armenian identity,
 • Study of the attitude existing in society related to Artsakh and Artsakh conflict, the army, Homeland, state and other significant units of our statehood,
 • Study of the formation mechanisms, structure, the preconditions of emergence and change of attitude through mass media and study of the influence of mass communications and their possible consequences.


Actuality

Nowadays one of the most important components and pledges of the preservation of our national identity, national security and normal vital activity of the Armenian statehood is the provision of information-psychological security of Armenia (Republic of Armenia and Republic of Mountainous Karabakh) and the Armenian society. In that respect the proper organization of information-psychological security, the analysis of internal and external information flows, disclosure of obvious and camouflaged infogenous risks, development and implementation of antipropaganda, study of the means of formation and alteration of the attitude through the mass media, as well as the study of the influence of mass communications and the possible consequences have vital importance. In this regard the Scientific Laboratory for Strategic Research plans to realize comprehensive complex research of the issues facing Armenia from the viewpoint of national and information-psychological security and to promote the increase of the information-psychological security level of Armenia and the Armenian society.

Aims and objectives

The key issues of the activity of the Scientific Laboratory for Strategic Research are:

 • Scientific research on the above-mentioned fields,
 • Development of scientific methodology to reveal the infogeneous risks and its use in the information field,
 • Study of the formation and the spreading paths of vicious attitude from the viewpoint of national security and development of counteract mechanisms,
 • Scientific research of content policy of the Armenian mass media, its manifestations and consequences on the society,
 • Study of formation mechanisms, opportunities and ways for alteration of attitude through mass media,
 • Establishment of cooperation within the research framework with the mass media, appropriate state structures (also in Artsakh) in order to make the results of the research widely applicable.

Head of the laboratory

Alvina S. Aghababyan
Laboratory staff

Vahram G. Mirakyan, Ph.D., Senior Scientific Researcher,
Edgar A. Elbakyan, laboratory assistant,
Siranush S. Meliqyan, laboratory assistant[:tr]”Srtajeik Araştırmalar İA Laboratuvarı” 2014 tarihinde kurulmuştur.

İnceleme alanları

 • İçeri ve dışarı çevrelerinde Ermeni karşıtı propagandasının asıl eğilimleri ve tezlerinin incelenmesi ve antipropagandanın hazırlanması.
 • Bilgi akışlarının güncel incelenmesi, infojenik tehditlerinin keşfedilmesi ve onlara karşı mücadele metodolojisinin geliştirilmesi.
 • Toplum arasında sosyal (özellikle milli güvenlik açısından tehdit yaratan) görüşlerinin kaynaklanmasının biçimlerinin, yayılmasının yollarının araştırılması ve engelleme yöntemlerinin hazırlanması.
 • Ermeni kimliği sorusunda basının rolü.
 • Karabağ ve Karabağ sorunun, ordu, vatan ile devlet başta olmak üzere başka devlet kurucu öğeleri ile ilişkin toplum arasında mevcut sosyal görüşlerinin incelenmesi.
 • KİA aracılığıyla sosyal görüşlerinin kaynaklanmasının biçimlerinin, yapısının ve değişmesinin önkoşullarının incelenmesi ve KİA etkisi ve bunun olası sonuçlarının araştırılması.

Laboratuvarın çalışmalarının güncelliği

Günümüzde Ermenistanın (Ermenistan Cumhuriyeti+Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) ve Ermeni toplumunun bilgi-psikolojik güvenliğinin sağlanması bizim ulusal kimliğimizin korunmasının, milli güvenliğin ve Ermeni devletçiıiğin düzenli işletmesi için en önemli öğelerinden ve güvencelerinden biridir. Bu bağlamda bilgi-psikolojik güvenliğinin doğru düzenlenmesi, içeri ve dışarı çevrelerindeki bilgi akışlarının araştırılması, açık ve gizli infojenik tehditlerinin keşfedilmesi, antipropagandanin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi, KİA aracılığıyla sosyal görüşlerinin kaynaklanması ve değişmesi vasitelerinin yanısıra KİA etkisi ve bunun olası sonuçlarının araştırılması. Bu amaçla Stratejik Araştırmalar İlmi-Araştırma Laboratuvarı milli ve bilgi-psikolojik güvenliği açısından Ermenistan’a karşı duran sorunlarının hertaraflı ve kapsamlı araştırılmasına ve Ermenistan’ın ve Ermeni toplumunun bilgi-psikolojik güvenliğinin sevıyesinin artırılmasına niyetleniyor.

Laboratuvarın çalışmalarının amaçları ve meseleleri

“Strtejik Araştırmalar İlmi Araştırma Laboratuvarının” faaliyetinin asıl amaçları:

 • Yukarıda belirtilen sorunlarının ilmi araştırma incelenmesi.
 • İnfojenik tehditlerinin keşfedilmesine yönelik ilmi metodolojisinin geliştirilmesi ve informasyon alanında uygulanması.
 • Milli güvenlik açısından tehlikeli görüşlerin kaynaklanması ve yayılması yollarının araştırılması ve engelleme yöntemlerinin hazırlanması.
 • Ermeni KİA’nın genel siyaseti, bunun tezahürü ve toplum üzerindeki sonuçlarının ilmi araştırılması.
 • KİA aracılığıyla sosyal görüşlerinin kaynaklanması yollarının ve değişmesi imkânlarının araştırılması.
 • Yapılan araştırmalar çerçevesinde alınan sonuçların uygulanması amacıyla basın yanı sıra yetkili devlet kurumuları (Artsakh dahil) ile işbiliğin yaratılması.

İlmi Araştırma Laboratuvarı Başkanı:

Alvina Ağababyan

Laboratuvar personeli:

Vahram Mirakyan, kıdemli araştırmacı,

Edgar Elbakyan, laboratuvar araştırmacı,

Siranuş Melikyan, laboratuvar araştırmacı.[:]