Գլխավոր » [:hy]Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես – XVIII դարի վերջ)[:]

[:hy]Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես — XVIII դարի վերջ)[:]

[:hy]

Հովհաննիսյան Պ․Հ․,

Petros Hovhannisyan

Դասախոսությունների սույն գրքում վերլուծվել են XV-XVIII դարերի հայ ազատագրական շարժման բոլոր նշանակալից դրսևորումները` ազատագրական լեգենդը, հայ-արևմտաեվրոպական դիվանագիտական բանակցու թյուն ները, XVIII դարի սկզբների հայոց ազատամարտի հերոսական դրվագ ները: Քննության են ենթարկվել Իսրայել Օրու, Հովսեփ Էմինի, Մադրասի քաղաքական խմբակի անդամների, Մովսես Սարաֆյանի, Հովսեփ Արղությանի և այլոց ազատագրական ոգորումներն ու հայացքները:

Նախատեսվում է ուսանողության և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Կարդալ[:]